Retis One

Dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, zdobywającym lub umacniającym wypracowaną
już pozycję rynkową, proponujemy rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą – programy linii Symfonia. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia analizę i planowanie zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym.

Symfonia to funkcjonalne i elastyczne systemy, które usprawnią działanie Twojej firmy w kluczowych dla jej rozwoju obszarach: zautomatyzują zachodzące w firmie procesy, dostarczą niezbędnych informacji biznesowych i ułatwią zarządzanie.

 

Symfonia Handel

 

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników
Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych, wbudowanych w program
Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny)
Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji
 

Pełna obsługa magazynu


Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów)
Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy
Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów)
Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne
Obsługa numerów seryjnych towarów


Pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych

Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR, faktur VAT marża
Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM i korekt
Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych
Dokumenty kasowe: KP, KW
Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru
Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień)
Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP)
Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień)
Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji
Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
Możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawienim

 

2011-05-30: ukazała się nowa wersja programu
Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012


1. Umożliwiono współpracę z programem Symfonia e-Dokumenty.
2. Dodano narzędzia umożliwiające wystawianie i wysyłanie faktur elektronicznych.
3. Zapewniono możliwość importu faktury elektronicznej.
4. Rozszerzono funkcjonalność o możliwości współpracy z programem Sage ACT! za pomocą raportu Współpraca z programem ACT!. Dzięki temu Handel na podstawie informacji o szansach uzyskiwanych z programu ACT! może przygotować dokumenty zamówień obcych w buforze kartoteki dokumentów sprzedaży.
5. Poprawiono:
- wystawianie faktury do paragonu w przypadku zmiany cen kartotekowych
- ponowny import w centrali dokumentu wystawionego w oddziale
- wykonanie inwentaryzacji wg dostaw
- wystawianie korekty faktury wewnętrznej
- tworzenie zestawienia "Płatności za okres" dla wybranego rejestru pieniężnego

Aktualizacja jest płatna.

 

 

SYMFONIA Finanse i Księgowość 

 

Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.

 

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY


- Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego - do 22 miesięcy. Obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych.
- Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia.
- Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy).
- Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa.
- Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek).
- Automatyczne księgowania różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych.
- Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów.
- Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe.
- Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach. Automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5". Kontrola kręgu kosztów.
- Tworzenie słowników - kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych.
- Parametryzacja mechanizmów ułatwiających bieżącą pracę, np. wyszukiwania rozrachunków, długości kwartałów dla kwartalnych rozliczeń VAT. 

 

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU CODZIENNEJ PRACY I SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE DANYCH


- Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia.
- Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów.
- Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań.
- Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu - szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów.
- Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT.
- Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów.
- Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT.
- Możliwość nadawania, poza księgami rachunkowymi, cech dokumentom i zapisom, pozwalających na otrzymywanie dodatkowych informacji, np. o kosztach reklamy limitowanej.
- Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach.
- Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy.
- Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT).
- Rejestracja transakcji trójstronnych w ramach obsługi wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
- Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek, zarówno stałych, jak i jednorazowych.
- Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy.
- Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE.
- Podpowiadanie skróconej nazwy konta podczas dekretacji dokumentu na kontach.
- Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki.
- Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze.
- Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
- Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa.

BIEŻĄCA KONTROLA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI


- Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami.
- Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach. Możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych.
- Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty.
- Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji.
- Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem. Wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi.
- Kontrola wprowadzenia rozliczeń dla zapisów na kontach rozrachunkowych.
- Rozliczanie rozrachunków walutowych (w tym ze strefy Euro).
- Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI


- Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów. Możliwość dotarcia do pojedynczej informacji i odszukania dokumentu źródłowego.
- Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
- Zapisywanie informacji z dokumentu źródłowego, raz wprowadzonego do komputera, we wszystkich stosownych miejscach.
- Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT.
- Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF).
- Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów.

 

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY
- Dziennik księgowań prowadzony automatycznie przez program.
- Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych.
- Wydruki Rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji.
- Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu.
- Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat - obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze.
- Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont).
- Zestawienia dokumentów według określonego typu, cechy, chronologii księgowania i innych kryteriów.
- Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie.
- Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika.
- Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe premium. 

 

 

Symfonia Finanse i Księgowość 2012

2011-05-30: ukazała się nowa wersja programu

Zmiany wprowadzone w wersji 2012

 

 1. Umożliwiono współpracę z programem Symfonia e-Dokumenty

 a. Minister Finansów dostosowując przepisy do prawa unijnego w rozporządzeniu MF z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej proponuje zasadę, zgodnie z którą faktury mogą być przesyłane przez podatnika w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Dodatkowym warunkiem przesyłania faktur w formie elektronicznej jest konieczność zapewnienia autentyczności ich pochodzenia i integralności treści faktury, co wynika wprost z dyrektywy.

 b. Symfonia e-Dokumenty jest elastycznym narzędziem służącym do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa.

 c. Umożliwia wysyłanie i przechowywanie faktur elektronicznych

 d. Pozwala na bezpieczny obrót fakturami poprzez zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego

 e. Współpraca Symfonia Finanse i Księgowość z Symfonia e-Dokumenty

 f. e-Faktury sprzedaży z programu Symfonia Handel lub Faktura, importowane do programu Finanse i Księgowość posiadają powiązanie z e-Fakturą, co umożliwia podgląd e-Faktury, jej treści i szczegółów przechowywanych w programie e-Dokumenty

 g. Umożliwiono import e-Faktur zakupu z programu e-Dokumenty bezpośrednio do bufora FK  iii. Na raportach rejestrów VAT drukowana jest informacja o powiązaniu dokumentu z e-Fakturą

 2. Ponadto poprawiono:

 a. Działanie parametru 'Rodzaj wariantu RZiS' w menu 'Raporty/Urzędy/Parametry deklaracji' i wyliczanie deklaracji CIT-2

 b. Działanie raportu ?Zapisy na koncie?, jeśli do pola Opis dokumentu skopiowano treść ze znakiem Tabulatora

 c. Drukowanie poz. 44 na deklaracji VAT-7.

d. Przypisywanie wyjątków z EDP do deklaracji podatkowych.  e. Zwiększono o połowę limit na definiowanie własnych szablonów importu.

 

Aktualizacja jest płatna

 

 

 

 

 

Wdrożenie Symfonii Poznań, Luboń, Kórnik, Komorniki, Aktualizacja Symfonii, Symfonia 2012, Tworzenie raportów dla Symfonii, Symfonia Handel, Symfonia Finanse i Księgowość 2012